Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS.

Aquesta web és propietat d’Establiments Olympia, entitat registrada al registre mercantil de Girona, tom 216, foli 2382, llibre 140, secció 3a, inscripció 1a, full 78, amb domicili social a Espanya, província de Girona i població Figueres, Avinguda Vilallonga 69 i CIF ES A17031832.

Tots els productes i serveis prestats per ESTABLIMENTS OLYMPIA i les seves societats es troben sotmesos a la legislació vigent.

TERMES LEGALS I CONDICIONS

Si us plau, llegiu atentament les següents condicions generals. Per l’accés a aquesta adreça i a qualsevol de les seves pàgines (en endavant, “la Web”) vostè tindrà consideració d’usuari i es presumeix que accepta aquestes Condicions Generals. L’accés a alguna de les pàgines d’aquesta web pot estar limitat per les lleis i disposicions de les diferents jurisdiccions dels països. Si vostè es troba en aquesta circumstància, no tindrà accés a part o a tot el web d’Establiments Olympia.

La informació continguda en aquesta Web, inclosos certs productes i serveis, està destinada a la seva distribució o ús, bàsicament, per particulars, companyies, societats, trusts, persones físiques o jurídiques o qualsevol altra entitat (en endavant “Persones”) amb residència a Espanya o que accedeixin des d’Espanya, per la qual cosa Establiments Olympia declina tota responsabilitat per l’accés de Persones en jurisdiccions on aquesta distribució o ús poguessin ser contraris a la normativa o regulació. Certs productes i serveis poden no estar disponibles o prohibits en totes les jurisdiccions o per a totes les Persones i, conseqüentment, Establiments Olympia podrà restringir o refusar l’accés a tot aquell que no compleixi els requisits de residència i accés des d’Espanya.

RESPONSABILITAT I GARANTIA D’ESTABLIMENTS OLYMPIA

CONTINGUTS

Establiments Olympia ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui correcta, Establiments Olympia no garanteix que sigui exacta, completa, o actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. Establiments Olympia declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquest web.

Establiments Olympia es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

En cap cas, Establiments Olympia, les seves sucursals, i / o els seus administradors, empleats i personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen com si no de l’ús del web, de la Informació adquirida o accedida per la web o a través d’aquesta, de virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia, l’ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constitueix un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats poden ocórrer.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del web qualsevol contingut il•legal o il•lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets d’Establiments Olympia o de tercers.

Establiments Olympia no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. Establiments Olympia no recomana ni garanteix cap informació obtinguda per la web o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en accedir a la web, com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza galetes, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web.
  • Disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador, si bé, la desactivació de les mateixes pot impedir el bon funcionament de la pàgina. Establiments Olympia es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada al website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.
Fem tots els esforços per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’Establiments Olympia, es procediria al lliurament del producte pel preu que figurarà en el lloc web en el moment de realització de la compra , sempre que aquest preu no sigui irrisori.

Els continguts del web www.olympiagrup.com podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL • LECTUAL

Aquesta web és propietat de ESTABLIMENTS OLYMPIA. Els drets de propietat Intel•lectual, d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat pertanyent a Establiments Olympia són propietat exclusiva d’aquest llevat que s’especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, dissenys i / o logotips que componen aquesta pàgina són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a la web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització escrita de ESTABLIMENTS OLYMPIA.

LEGISLACIÓ APLICABLE.

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Establiments Olympia ha dissenyat una política de privacitat, establint els mitjans i procediments necessaris per dur-la a terme.
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999 de 13 de desembre), s’entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.

Les úniques dades personals a les quals Establiments Olympia tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l’usuari conegui que per a l’alta i registre en alguns productes / serveis oferts a través del web, se li demanaran dades de caràcter personal. En els casos i respecte de les dades en què així s’indiqui expressament a l’usuari / client, si no les facilita, no podrà accedir ni utilitzar els serveis i continguts. A tall d’exemple, se li poden sol•licitar dades identificatives, de solvència, quan ho exigeixi la naturalesa de l’operació, i qualsevol altre que, segons els casos, es requereixin legalment o calguin per facilitar la informació sol•licitada o per prestar un servei. Les dades de caràcter voluntari les recopila Establiments Olympia amb la finalitat que s’indica en la clàusula de Protecció de Dades que es recull més endavant. Les polítiques de privacitat de cadascuna de les societats pertanyents al Grup Olympia es recullen en els corresponents Avisos Legals de les seves webs pròpies.

En compliment de la normativa vigent, Establiments Olympia ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades. Així mateix està dotat dels mecanismes necessaris al seu abast per evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, sostraccions i modificacions il • lícites i la pèrdua de les dades.

No obstant això, si vostè publica informació personal en línia que és accessible al públic, és possible que vostè rebi missatges no sol • licitats d’altres persones i que les seves dades, per tant, siguin coneguts per tercers.

Per tot l’anterior, se li recomana la màxima diligència en aquesta matèria i la utilització de totes les eines de seguretat que tingui al seu abast, no responsabilitzant Establiments Olympia de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il • lícites.

L’usuari té reconeguts per la llei els drets d’accés, rectificació, cancel • lació i oposició, si escau, respecte de les seves dades personals, podent exercitar aquests drets per escrit dirigit a l’adreça que figura a la Clàusula de Protecció de Dades que es recull més endavant. De la mateixa manera pot revocar en qualsevol moment l’autorització que hagués concedit per a l’ús o cessió de les seves dades, sense perjudici del dret que assisteix a Establiments Olympia de resoldre el contracte o operació de què es tracti, quan les dades fossin imprescindible per al bon fi dels mateixos. També podrà modificar les dades que, a través de les pàgines web, hagi facilitat a Establiments Olympia en la forma que s’indica en les mateixes.

2. Clàusula de protecció de dades.

A. – 1. L’usuari, en el cas de ser persona física queda informat que les seves dades personals, als quals Establiments Olympia tingui accés com a conseqüència de consultes, transaccions, operacions, sol • licitud de contracte, contractació de productes i serveis que tinguin lloc per qualsevol mitjà, o de processos informàtics respecte de dades ja registrades, s’incorporen al corresponent fitxer d’Establiments Olympia degudament inscrit en l’AEPD, autoritzant a aquest al tractament dels que siguin necessaris per a la seva utilització en relació amb el desenvolupament de l’operació o servei convingut que tindran caràcter obligatori.

2. Així mateix autoritza expressament a Establiments Olympia per a l’ús de les seves dades en l’oferta i contractació productes i serveis, així com per al desenvolupament d’accions comercials, siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals. Aquestes accions comercials podran ser realitzades per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

3. Igualment, l’usuari autoritza la comunicació o cessió de les esmentades dades a les societats pertanyents al Grup Olympia amb el mateix objecte indicat en els apartats anteriors, estén a aquestes l’autorització expressa per a l’ús del correu electrònic o mitjà equivalent. Els interessats queden informats que la cessió es produeix en aquest mateix moment a les Societats la denominació, activitat i domicili social s’indiquen més endavant. En el cas de cessions posteriors a favor d’altres societats del Grup, les parts convenen que Establiments Olympia comuniqui tals cessions a l’interessat en la forma habitual utilitzada per informar-lo dels productes que tingui contractats amb aquesta Empresa.

4. L’usuari queda informat del seu dret d’oposició, accés, rectificació i cancel • lació, respecte de les seves dades personals en els termes previstos en la Llei, i pot exercir aquests drets per escrit mitjançant carta acompanyada de còpia del Document d’Identitat, i dirigida al Servei de Atenció al Client, Establiments Olympia, Avinguda Vilallonga num. 69 17600 Figueres (GIRONA) o al correu electrònic info@olympiagrup.com, sent responsable del fitxer Establiments Olympia, amb domicili a aquests efectes en l’adreça abans indicada.

B. – En compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, seguidament es relacionen les societats del Grup Olympia a les quals es realitza la cessió de dades personals

Establiments Olympia SA
Avinguda Vilallonga num. 69 17600 Figueres (GIRONA)

Olympia 2 SL
Carrer esperança 12, 17600 Figueres (GIRONA)

Olympia Establiments SL
Carrer Bajoli POIMA parcel 73G nau 2-3 07714 Mao (Menorca)

Recanvis i Colors SL
Carrer George Stephenson num. 7 17005 Girona

C. L’usuari podrà revocar les autoritzacions que hagués donat per l’ús o cessió de les seves dades personals, excepció feta del que preveu l’apartat A.1 d’aquesta clàusula que és obligatòria, en la mateixa forma que preveu l’apartat A4 anterior.

 
CGA
MGE
SKRIT
ZAPHIRO